سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سامانی مجد – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
پریسا فرزانه – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، موسسه پژوهشی زنده رود
سعید گیتی پور – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
زهرا بیروتی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، موسسه پژوهشی زنده رود

چکیده:

پسماند ویژه صنایع به دلیل سمی بودن، میل ترکیبی، خورندگی، قابلیت اشتعال و انفجار برای سلامت انسان خطرناک بوده لذا برای کاهش اثرات منفی نیازمند شناسایی و برنامه ریزی و مدیریت می باشند. بدین منظور شناسایی واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه در شهرک های صنعتی استان اصفهان مد نظر قرار گرفت. بر اساس تقسیم بندی موجود در شرکت شهرک های صنعتی، ۳۶۴۴ صنعت بهره بردار فعال مستقر در ۶۰ شهرک صنعتی استان در ۸ گروه (برق والکترونیک، سلولزی، خدمات، شیمیایی، غذایی، نساجی، کانی فلزی و غیر فلزی) قرار گرفته و بر اساس نوع محصول به چندین زیر گروه تقسیم شد. سپس با بررسی محصولات و فرآیند تولید از برخی زیر گروه ها چند نماینده انتخاب شد که در مجموع ۲۰۰ واحدصنعتی را شامل شد.در ۱۳ زیرگروه شیمیایی مشخص گردید که زیرگروه رنگ و رزین و چسب دارای پسماندهای رنگ خراب شده، رزین ژل شده وحلال که به ترتیب در طبقه بندی بازل در گروه های A4 و A3، زیر گروه پارافین و حلال آلی وزیر گروه روغن دارای خاک رنگبر ولجن اسیدی که در گروه A4، قرار می گیرند. از ۴ زیرگروه برق والکترونیک، زیرگروه لامپ و باطری دارای پسماندهای باطری برگشتی، سرباره، سرب و زیر گروه تابلو برق دارای لجن حاوی کروم و روی که در گروه A1 ، قرار می گیرند. از ۵ زیر گروه فلزی، زیر گروه لوله و پروفیل، زیر گروه اسکلت فلزی و سوله و مخازن و زیر گروه آبکاری دارای لجن حاوی فلزات سنگین که در گروه A4 ، قرار می گیرند.از ۷ زیر گروه نساجی، زیر گروه رنگرزی و تکمیل دارای لجن ناشی از تصفیه خانه که در گروه A1 قرار می گیرند. از ۲ زیرگروه سلولزی ،زیر گروه چوبی دارای پسماندهای رزین ومواد آلی محافظ چوب که به ترتیب در گروه های A3و A4 قرار می گیرند.گروه کانی غیر فلزی و صنایع غذایی به ترتیب شامل ۵ و ۹ زیرگروه که به همراه گروه خدمات فاقد پسماند ویژه می باشند. نتایج این مطالعه می تواند ارائه دهنده روشی موثر با سرعت عملکردی بالا در شناسایی و مدیریت پسماند ویژه صنایع جهت کاهش اثرات منفی این پسماند ها باشد.