سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
حمید عبادی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرشید فرنوداحمدی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی اغلب درآنالیزهای تصاویرسنجش ازدور مخصوصا درآنالیزهای آشکارسازی تغییرات کاربری و پوششی اراضی مورد استفاده قرار میگیرد دراین تحقیق ضمن بررسی چندین روش متداول نرمالیزاسیون نسبی ضعف روشهای غیراتوماتیک مبنی برتعیین حد آستانه های تجربی توسط کاربر با بکارگیری روش آشکارسازی اتوماتیک تغییرات توسعهداده شده درسالهای اخیر بهبود یافته و شش روش از بین روشهای معرفی شده برروی دوجفت تصویرلندست تی ام مربوط به سالهای ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ از منطقه ایدرغرب تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته و با استفاده از پارامترهای آماری خطای کمترین مربعات مقایسه گردیدند نتایج نشان میدهد روشهایی که درروند نرمالیزاسیون تنها از پیکسل های تغییرنیافته استفاده می کنند و مخصوصا روشهایی که برای قسمت مختلف تصویر از لحاظ درجات روشنایی مدلهای متفاوتی را بکارمیگیرند بهترین نتایج را تولید می نمایند.