سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
جابر قاسمی – دانشجوی دکتری علوم سیاسی

چکیده:

ایران به لحاظ جاذبه های جهانگردی یکی از ده کشور جهان محسوب می شود اما درآمد حاصل ازجهانگردی برای کشوربسیار اندک است ضرورت افزایش درآمدهای عمومی و کاهشوابستگی اقتصادی به درآمد حاصل از فروش نفت ایجاب می کند که استفاده از ظرفیت های زیستی کشور حفظ منابع طبیعی و حوزه جهانگردی بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد این مقاله با رویکردی موردی از نوع انتقادی اجتماعی درسه بخش ابتدا به آسیب شناسی توسعه روستا درایارن و اینکه این توسعه توانسته است باعث جذب گردشگران درروستا شود همچنین تشریح مشکلات و مسائل مطرح دراین زمینه می پردازد و دربخش دوم به تعریفی از گردشگری روستایی و بررسی نتیجه بخش رهیافتهای مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی که منقه بندی گردشگری روستایی را در چارچوب یک نگرش منطقه ای برای توسعه مورد توجه قرار میدهد و دربخش سوم ینز به تشریح راهکارهای علمی کاربردی بصورت کلی درخصوص جذب گردشگر درتیپهای مختلف روستایی از لحاظ موقعیت جغرافیایی باتوجه به مورفولوژی آنها که عبارتند از روستاهای ساحلی روستاهای حاشیه ساحل روستاهای کویری روستاهای کوهپایه ای و روستاهای جنگلی پرداخته که درآخر نیز با بحث و نتیجه گیری به پایان می رسد.