سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قادری – استادیار دانشگاه پیام نورارومیه
خالد احمدی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی
زهرا تاراسی – کارشناس ارشد برنامهر یزی روستایی

چکیده:

توسعه ازلحاظ لغوی دارای معانی مشابهی همچون تغییر اجتماعی رشد اجتماعی مدرنیزه شدن می باشد توسعه معادلDevelopment درفرهنگ معین به هعنای وسعت دادن و فراغت است شاید ضرورت توسعه روستایی را میتوان با جمله ای از تودارو بیان نمود که اذعان دارد ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقرگستردهنابرابری درحال رشد رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده درمناطق روستایی قرار داردهمچنین مایکل تودارو راه حل نهایی مساله یبکاری شهری را به بود محیط روستایی می داند یکی از فاکتورهای که پیش زمینه توسعه روستایی و درنتیجه توسعه پایدار و ملی می باشد کارافرینی و ایجاد تعاونی های درروستاها می باشد از مهمترین کارکردهای کارآفرینی دستیابی روستائیان به کالاهای و خدمات مورد نیاز رشد اقتصادی روستاها کاهش پدیده مهاجرت به شهرها ارتقای سطح امنیت اجتماعی و رفاه درروستاها تشویق به ایجاد کسب و کارها ی جدید تشویق کسب و کارهای توسعه که همه ایت فاکتورهای باعث توسعه ملی شده است.