سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی ملک یارند – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی ره
عباس اکبرنیا – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
عبدالله مخبردزفولی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی ره

چکیده:

درگذشته دردسترس بودن سرمایه نیروی کار و مواد اولیه ازجمله عوامل اصلی پیشرفت کشورها محسوب می شد اما درآغاز هزاره سوم دستیابی به دانش اشاعه و کاربرد آن جایگاه تعیین کننده ای درسرنوشت کشورها پیدا کرده لذا آموزش عال یدراین زمینه جایگاه ویژه ای دارد همچنین نیاز به تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی که بتواند هماهنگ با تحولات یاد شده به نیازهای جامعه پاسخ دهد دراولویت است حوزه میان رشته ای درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصین و برنامه ریزان آموزشی درایران و جهان بوده است این توجه ناشی از نیاز جامعه امروز به حل مشکلات فراروی خود درابعاد علمی اجتماعی اقتصادی و … اموزشی است پیشرفت تخصصی دریک رشته واحد علوم مانند سیریک خط عمودی و تک بعدی است درحالیکه توسعه میان رشته ای نوعی گسترش درعلوم و ایجاد یک سطح وسیع با هدف دربرگرفتن این مشکلات خواهد بود دراین راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه اقدام به ایجاد رشته های متنوعی نموده که تا پیش از این درنظام آموزش عالی بصورت سنتی وجود نداشته است ازجمله این رشته ها مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین های کشاورزی گرایش زراعی و باغی است که یک میان رشته ای بین مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و مهندسی کشاورزی محسوب می شود.