سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل یمرلی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور گنبد
سخیده دلیجه –

چکیده:

توسعه مشارکت مردمی، برنامهای پایدار در سطح روستاها است که در آن مردم نقشی اساسی در دستیابی به این پایداری ایفا می کنند. این تحقیق قصد دارد با بررسی نظرات مختلفی همچون سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی، اعتماد و آگاهی پرداخته و سپس به نقش تسهیلگر در برنامه ریزی روستایی و همچنین تاثیر اقتصاد روستایی و مدیریت یکپارچه روستایی در این برنامه ریزی بپردازد. بنابراین در این تحقیق با شناخت ویژگی های جغرافیایی و نظرات روستاییان بخش گمیشان با تهیه ۱۵۰ عدد پرسش نامه از اقشارمختلف مردمی ۲۴ روستای موجود در این بخش و تحلیل آماری داده ها به وسیله نرم افزارspss نقش مدیریت روستایی در سطح روستا، بر لزوم اجرای برنامه های توسعه مشارکتی پرداخته شد. نتیجه حاصل شده نشان داد تنها ۱۳ درصد روستاییان در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و ۹۶ درصد اعلام کرده اند که در صورت آگاهی از طرح ها مشارکت می کردند و ۵۰ درصد مردم کمبود امکانات برای تشکیل تعاونی و ناآگاهی از طرح های روستایی را عامل کاهش مشارکت دانستهاند