سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مهدی مظهری – دان
حسن منصف – دان
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند- دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

در این مقاله مسأله توسعه دینامیک پست های فوق توزیع با استفاده از یک ماتریس احتمالِ پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. این ماتریس احتمال که در بر دارنده شرایط توأم جغرافیایی و الکتریکی شبکه مورد مطالعه است، احتمال اتصال هر یک از بارهای شبکه را به پست ه ای نامزد تعیین می نماید. به منظور تشکیل این ماتریس، شرایط فیزیکی مسأله مکان یابی پست های فوق توزیع بررسی و فرمول بندی شده اند . با ترکیب این ماتریس با الگوریتم های بهینه سازی تکاملی راهکار جدیدی برای توسعه پست های فوق توزیع ارائه گشته است. بدین وسیله مسأله بهینه سازی از حالت انتزاعی خارج شده و الگوریتم بهینه سازی تکاملی، ویژگی های جغرافیایی و الکتریکی شبکه مورد مطالعه را در ساختار خود پیاده می کند . در پایان، با حل مسأله توسعه پست های فوق توزیع برای یک منطقه واقعی و در قالب چندین سناریو ، کارایی روش پیشنهادی بررسی و نشان داده شده است.