سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شایان لطیفی – کارشناسی م هندسی شهرسازی
مسعود لطیفی – کارشناسی مهندسی معماری تهران

چکیده:

دراین پژوهش راه حلی برمبنای توسعه درون شهری ارایه می گردد که درآن مدیریت توسعه شهری شرایط بافت های موجود را بهبود و توسعه های بی حدومرز حاشیه شهر را به سمت مراکز با قابلیت توسعه هدایت می کند راین راه با بهبود شرایط بافت های موجود ضمن کنترل و ساماندهی چرخه مصرف آنها نیاز ها و مصارفی که بر اثر نارسایی هایی بوجود آمده کاهش می یابد همچنین با استفاده از پتانسیل های موجود بافت ها به بهترین شکل نیازها و مصارف شهری پاسخ داده میشود و نیازها و مصارف جانبی نیز اضافه نمی گردد نتایج این پژوهش به صورت مجموعه راه بردها و دستورعمل هایی ارایه می شود که شاخصهای مدیریت توسعه شهری پایدار برمبنای توسعه درون شهری را مشخص می نماید همچنین درآن به بازشناسی مفهوم توسعه درون شهری روند بهبود بافت های موجود و ایجادبافت های جدیدو حاشیه ای پرداخته می شود ضمن آنکه شهر اصفهان به عنوان نمونه ای برای بررسی این مفاهیم و راهبردها انتخاب شده است.