سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امروزه توریسم روستایی به عنوان استراتژی جدید توسعه پایدار و یکی ازمولفه های قدرتمند تقویت بعد اقتصادی توسعه روستایی مطرح است گسترش توریسم روستایی باعث توانمندسازی مردم محلی و نیز خلق فرصت های شغلی جدید درارتباط تنگاتنگ با سایربخشهای اقتصادی می شود توریسم روستایی با هدف توسعه پایدار جوامع محلی درنواحی روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین راه کارها برای ایجاد مشاغل مدرن درمناطق روستایی تجسم یافته استکه با تاثیر گذاری درسه بعد پایداری اقتصادی اجتماعی و محیطی ضمن جلب مشارکت جوامع محلی درتوسعه اقتصادی ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست باعث پایداری محیطی می شود دربعد اقتصادی گامی جهت کاهش فقر با توسعه مراکز اشتغال کوچک افزایش و تغییر شکل منابع درمعرض خطر به سمت منابع پربازده و همراه با سودمندی و توزیع درآمد برمی دارد و دربعد اجتماعی نیز باعث کارافرینی و جلوگیری ازمهاجرت روستائیان و نهایتا ایجاد توسعه پایدار روستایی می گردد دراین مقاله با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها درجذب توریسم پتانسیلهای موجود بصورت تحلیلی توصیفی موردب ررسی قرارگرفته است و درنهایت راه کارهای اجرایی جهت چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از این پتانسیل ها ضمن درگیر کردن سازمان ها و دستگاه های سرمایه گذاری و مداخله آنان دربرنامه های توسعه روستایی و ایجاد جاذبه های توریستی به منظور توسعه هرچه بیشتر و پایدارتر اشتغال درجوامع روستایی از طریق این صنعت مدرن ارایه گردیده است.