سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حافظ مهدنژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سمیه قائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سیدجمیل هاشمی – کارشناس ارشد مرمت بافتهای تاریخی

چکیده:

هدف نوشتارحاضر تبیین توسعه ترانزیت محور بهعنوان یکی از جدیدترین الگوهای توسعه شهری به منظور بهره گیری ازآخرین یافته های دانش نوین دربرنامه ریزی وشهرسازی کشور میب اشد روش شناسی این مقاله توصیفی تحلیلی است دراین راستا به بیان پیشینه مفهوم اهداف اصول معیارهای عملکردی اجرای موفقیت آمیز توسعه ترانزیت محور و درنهایت مزایا و چالشهای فراروی آن مبادرت نموده است یافته های پژوهش نشان میدهد که مکان سازی بکارگیری قدرت مشارکت مردم توسعه خرده فروشی تشویق مردم به زندگی درپیرامون خطوط ترانزیتی اختلاط کاربری ها و ایجاد ایستگاه های اتوبوس از عمده ترین اصول توسعه ترانزیت محور می باشد شخصیت دهی به اجتماعی توسعه اقتصادی سلامت زندگی و افزایش کیفیت زندگی از جمله مهمترین مزایای توسعه ترانزیت محور اند برگشت سودبرای سرمایه گذاران عمومی و خصوصی کارامدیمکان برگشت سود برای عموم سرزندگی یا کیفیت زندگی تنوع انتخاب وکارایی الگوهای کاربری اراضی منطقه ای از جمله عمده ترین معیارهای عملکردی اجرای موفقیت امیز توسعه ترانزیت محور به حساب می آیند.