سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدامیر میرموید – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه زنجان
رضا مهین روستا – دکتری ژئوتکنیک مدیر گروه پی های آبرفتی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

ظهور گسلش سطحی ناشی از حرکت گسل علاوه بر نوع و بزرگی آن به هندسه و مشخصات مکانیکی و دینامیکی خاک روی سنگ بستر متحرک نیز بستگی دارد هنگامی که سازه هایی مثل خاکریز بر پی های آبرفتی تحت تاثیر گسلش ساخته می شوند ویژگیهایی مانند مشخصات هندسه و مصالح خاکریز و همچنین برهم کنش پی و سازه نیز بر نحوه ظهور پدیده گسلش موثر خواهند بود هدف این مقاله مطالعه برهمکنش پی و خاکریز واقع بر آن تحت تاثیر حرکت گسل معکوس با زاویه های لغزش مختلف می باشد مدلسازی عددی به وسیله نرم افزار FLAC که به روش تفاضل محدود عمل می کند انجام شده است برای شبیه سازی صحیح توسعه کرنشهای برشی و تغییر شکلهای سطحی از مدل ساختاری موهر – کلمب که ویژگی نرم شوندگی مصالح در آن لحاظ شده است استفاده گردید پس از تایید روش شبیه سازی توسط مقایسه نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی توسعه باند برشی در پی و بدنه خاکریز هنگام ساخت آن در مراحل مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.