سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
محمد ربیعی – اداره آموزش و پرورش بیرجند استان خراسان جنوبی
زهرا خرسند – اداره آموزش و پرورش بیرجند استان خراسان جنوبی
فاطمه سادات میری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

پایداری محیطی هنگامی بدست می آید که در آن هرگونه از از موجودات جهان وبویژه انسان که دارای بیشترین تاثیر برمحیط زیست می باشد نقش خودش را با آگاهی از پیچیدگی اکولوژیکی بیولوژیکی بیوشیمیایی، ژئوشیمیایی و پویایی های فیزیکی ایفا کند و سیستمی را تشکیل دهد که آن یک قسمت ازجهان را تشکیل میدهدسرعت و مقیاس تاثیر بشر در اکولوژی جهان آنچنان است که هم اکنون برای تفکر در مورد پویایی این سیستم ها و اینکه آیا آنامکان پذیر است که گونه های ما می توانستند نقصان هایشان را مهندسی و طرح و برنامه ریزی یا حتی واگذار و ترک کند ضروری گشته است بیشترین تاثیر کنونی برمحیط جهانی بوسیله گسترش سریع فعالیت بشری در یک دامنه وسیع از محیط ها بوجود آمده است این امر بوسیله استراتژی ناآگاهانه و بدون محاسبات دقیق از پیامدهای بالقوه اتفاق می افتد بخشی ازاین تاثیر نامطلوب با مزیت و سود خیلی کم یا بدون آن در واقعیت و عمل به دست امده و منجر شده است. چالش اساسی پایداری خیلی فراتر از متخصصان محیط زیست گسترش پیدا می کنددراین مقاله پس از تعاریفی از توسعه و مفاهیم گوناگون و متنوع گاها متضاد آن بویژه از بعد از انقلاب صنعتی در اروپا تا زمان حاضر بیان نظرات میدز و دیگران درم ورد محدودیت های رشد در دهه ۱۹۶۰ میلادی برای اولین بار مفاهیم توسعه روستایی و توسعه پایدار تعاریف انرژی و انرژی های پایدار در منابع گوناگون معرفی اجمالی انواع انرژی های نو و تجدید پذیر همچون انرژی های آبی بادی گرمایی گیاهی مواد زائد خورشیدی و .. سوابق و تجارب سایر کشورها در استفاده از این انرژی ها و مقایسه با فعالیت های مشابه در ایران و دامنه و سعت آنها بیان ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر بویژه بیوماس بیوگاز انرژی خورشیدی انرژی آبی در نواحی دور افتاده و محروم ایران ضرورت استفاده از تجارب کشورهای موفق دارای شرای ط مشابه با ایران در این زمینه مثل هندوستان وچین بیان تجارب سیستم ترویج تعاونی آمریکا در توسعه انرژی های پاک درروستاهای آ»ریکا به عنوان یک استراتژی جدید مهم دراین کشور و در نهایت نتیجه گیری از مطالب و ارایه پیشنهادات برای کشور ایران می پردازد