سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصوره آقابیگ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدابراهیم شری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله از یک مدل پویای مکان یابی امکانات به نام مدل P- میانگین پیشرو با محدودیت ظرفیت استفاده شده است تقاضای کاربران درطول زمان تغییر می کند و مراکز تسهیل درطول یکبازه زمانی مشخص درمحیط نصب میگردند همچنین بهمنظور نزدیکتر کردن این مدل به شرایط دنیای واقعی محدودیت ظرفیت به ازای هرمرکز تسهیل درنظر گرفته شده است مدل پیشنهادی برروی یک مساله دو هدفه پیاده سازی و با الگوریتم ژنتیک چندهدفه نخبه گرا NSGA-II حل شد اهداف این مساله عبارتندازحداقلسازی مجموع هزینه های انتقال خدمات ازمراکز تسهیل به نقاط درخواست وب حداقلرساندن مجموع هزینه های ثابت نصب مراکز تسهیل درنقاط بالقوه .