سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن عالم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای
سیدمحی الدین قدرتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای
محمد خان محمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
محمد عالم زاده – مشاور عالی شرکت توسعه و ساختمانی آمن

چکیده:

پیچیدگی و زمانبر بودن عملیات قالببندی، همواره یکی از دغدغههای اصلی مهندسان در اجرای سازههای بتن مسلح بوده است. در دهههای گذشته و با توجه به پیشرفت سریع در زمینه طرح و اجرای سازهها، روشهای جدیدی جهت سرعت بخشیدن به عملیات اجرای سازههای بتنی و کاهش هزینههای آن، ارائه شده است. یکی از روشهایی که از این منظر مورد توجه قرار گرفته و البته تاکنون بیشتر در مورد سازههای غیر ساختمانی، نظیر پل، دودکش، سیلو، برجهای مخابراتی، کانال انتقال آب و مخازن هوایی آب و یا سازه های ساختمانی با سیستم هسته برشی به کار بسته شده، قالب لغزان یا slip form میباشد. در این مطالعه به معرفی روش اجرای سازههای ساختمانی بتن مسلح به کمک روش قالب لغزان و جنبههای سازهای، اقتصادی و اجرایی آن پرداخته میشود. سیستم سازهای ساختمانهای ساخته شده به کمک این روش اجرا، سیستم دیوارهای باربر ) Bearing Wall Systems ( خواهد بود که عملکرد ثقلی و لرزهای مناسبی برای ساختمانهای کوتاه و بلندمرتبه دارد.همچنین نشان داده میشود که مدت زمان اجرای سازه یک ساختمان ۵۱ طبقه فرضی که با روشهای متداول اجرا ۵۱۱ روز کاری )هر سقف حدود ۵۱ روز کاری( خواهد بود، با این روش که تاکنون به این شکل در سطح کشور مورد استفاده قرار نگرفته است، به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت. جهت جلوگیری از اتلاف زمان در ساخت سقفها، سیستم سازهای مناسبی پیشنهاد میگردد تا ضمن حفظ پایداری سازه در حین اجرا، کمترین صعوبت نصب را نیز به دنبال داشته باشد