سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداسدالله محسنی موحد – استادیار دانشگاه اراک
ندا مشهدگرمه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود اکبری – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی

چکیده:

دراین تحقیق برمبنای آنالیز ابعادی رابطه ای تحلیلی برای محاسبه طول جهش هیدرولیکی شیب دار نوع E بدست آمد ضریب بی بعد معادله با آنالیز رگرسیون غیرخطی دوگانه بصورت تابعی از عدد فرود بالا دست و شیب کف تعیین شد متعاقبا با استفاده از نرم افزار TABLE CURVE و نتایج آزمایشات USBR و فلوم ازمایشگاهی OHIO درگستره مناسبی از عرض فلوم دبی عدد فرود سرعت قبل ازجهش و شیب کف معادله ای تحلیلی – تجربی با ضریب همبستگی ۰/۹۱ و با خطای استاندارد کمتر از۳۰درصد برای محاسبه طول پرش درسطوح شیبدار بدست آمد که نشان دهنده دقت خوب معادله است