سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
مهدی مرتضوی – استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی تهران

چکیده:

هدف اصلی از ارایه این مقاله آشنایی با تو سعه ، تاریخچه و روشهای متداول جدید نمکزدایی از آب شور دریا جهت مصارف مختلفمیباشد. آب به عنوان یکی از فراوان ترین منابع روی کره زمین سه چهارم این سیاره را پوشانده اس ت. با این وجود در حدود ۹۷ درصد آبهای کره زمین مربوط آب شور اقیانوسها بوده و ۳ درصد باقی مانده آب شیرین است. اخیراٌ با توجه به زیاد بودن مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی نمکزدایی و جدی تر شدن موضوع آلودگی جوی , سیستم های نمکزدایی ابداع می شوند که درآنها صرفه جویی در مصرفانرژی مسأله ای بسیار مهم است. رفع مشکل کمبود آب با کمکنمکزدایی آب دریاها امکان پذیر استاگرچه جداسازی نمکچنین آبهایی مستلزم مقادیر انرژی عظیمی است. در این مقاله روشهای جداسازی نمکاز آب دریا و همچنین تاریخچه و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفته استکه امید استدر ایران نیز بتوان از آنها بهره گرفت..