سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی آب
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از روشهای کنترل آبشستگی در اطراف پایهی پلها استفاده از طوق میباشد. طوق صفحهی نازکی است که در ترازهای مختلف به صورت عمود بر پایه قرار گرفته و مانع از برخورد مستقیم جریان پایینرونده با بستر شده و بدین ترتیب روند توسعهی حفره در اطراف پایه را به تاخیر می-۵ و ۱۰ درجه با جهت جریان همراه با ، اندازد. در این تحقیق توسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایهی مستطیلی با دماغهی گرد در سه زاویهی ۰طوق بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش زاویهی پایه بر شدت گردابها در اطراف پایه افزوده شده و عمق آبشستگی در مدت زمان کمتری به تعادل میرسد. استفاده از طوق نیز شروع آبشستگی را در قسمت جلو پایه به تاخیر انداخته، بهطوریکه برای پایهی ۰ ۵,۱۰درجه با جهت جریان همراه با طوق در مقایسه با پایهی بدون حمایت، به ترتیب بعد از ۱۴۵ ۵۹ و ۴۰ دقیقه به قسمت جلو پایه رسید. علاوه بر این استفاده از طوق عمق حفرهی آبشستگی را در قسمت جلو پایه، برای پایهی ۰ ۵ و ۱۰ درجه به ترتیب ۲۰/۲۵,۱۳/۲۵,۳/۳۳ درصد کاهش داد