سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه باقریفام – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
علیرضا کریمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل ایزانلو – کارشناس ارشد پژوهشی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی و ویژگیهای توپوگرافی برتغییرات کربن آلی خاک دراقلیم خشک و نیمه خشک مطالعه ای درمنطقه سیساب شهرستان بجنورد انجام شد بیشترین میزان کربن آلی خاک درمرتع قرق و کمترین آن دراراضی دیم وجود داشت شیبهای شمالی نسبت به شیب های جنوبی کربن آلی بیشترین داشته و این تفاوت درپنجه شیب ها آشکارتر بود درکلیه موقعیت های شیب بجز اراضی کشت دیم و شیب پشتی مراتع میزان کربن الی درعمق ۵-۰cm بیشتر از عمق ۱۵-۵ بود نتایج نشان داد که روند کلی تغییرات میزان کربن آلی خاک درمناطق خشک و نیمه خشک مشابه مناطق مرطوب و نیمه مرطوب است.