سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین طباطبائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه مهندسی نفت

چکیده:

سازند پابده از نهشتههای پالئوسن پایانی-ائوسن آغازین در زون زمین ساختی زاگرس است. در این پژوهش با استفاده ازو تجزیه کیفی دادهها، نوع کانیهای رسی را X مطالعه کانیهای رسی خواص این سازند مورد بررسی قرار گرفته است. پراش پرتودر مارنها و شیلهای این سازند، مونتموریونیت، ایلیت، کلریت و مخلوط لایهها بیان میکند. تجزیه و تحلیل نیمه کمی این دادهها حاکی از روند کلی کاهش میزان رس از قاعده به سمت راس سازند و همچنین کاهش مونتموریونیت و افزایش نسبی ایلیت بهسمت بالای این سازند است. این روند میتواند بیانگر کم ژرفا شدن حوضه در هنگام نهشت رسوبات سازند پابده و گرم و کم عمق شدن آب و هوای حوضه و در کل سرد شدن آب و هوای جهانی باشد. حضور لایههای بسیار نازک از تبخیریها )ژیپس و انیدریت( که بصورت میان لایه با شیل هستند تایید کننده این موضوع است. این لایهها نشان از شرایط محدود هیدرولوژیکی دارند. حضور کانیهای تبخیری در بالاترین نمونه انتخابی و فراوانی کانی ایلیت، میتواند در ارتباط با فاز کوهزایی پیرنه در این منطقه باشد.