سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید اشراق نیای جهرمی – دانشجوی کارشناس ارشد
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری –

چکیده:

آلودگی محیطزیست با فلزات سنگین به دلیل تأثیر سوء این مواد سمی بر ارگانیسم زنده تبدیل به مسئلهای جهانی شده است.محدوده مورد مطالعه در این تحقیق منطقه پیرامون پتروشیمی شیراز واقع در ۵۴ کیلومتری شهر شیراز در مجاورت رودخانهکر میباشد. به منظور بررسی چگونگی توزیع ژئوشیمیایی و تعیین میزان آلودگی، نمونهبرداری از ۱۱ ایستگاه در پیرامون پتروشیمی و ۱ ایستگاه از قسمت بالادست به عنوان نمونه شاهد انجام شد اجزاء دانهریز خاک توسط دستگاهICP-OES تجزیه شیمیایی شدند. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه نمونهها با مقادیر کلارک از غلظت بالای عناصر آرسنیک، کروم، نیکل و گوگرد در بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه حکایت دارد و بالا بودن کادمیم در نمونه شاهد نسبت به بقیه نمونهها نشان دهنده بالا بودن کلارک محلی این عنصر میباشد. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه و همچنین برای تفکیک اثر عوامل انسانی )آنتروپوژنیک( از عوامل طبیعی )ژئوژنیک( از ضریب غنیشدگیEF) استفاده شده است.