سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی مروج – کارشناسی ارشد، دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – دکتری، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عطا شاکری – دکتری، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

معدن دوتویی در ١٠٠ کیلومتری نیریز و ١۵٠ کیلومتری شمال شرقی شیراز و در شرق روستای خواجه جمالی قرار دارد. جهت بررسی روند و توزیع آلودگی خاک، تعداد ٢٠ نمونه از خاک منطقه برداشت شد و به وسیله دستگاه ICP-OES در آزمایشگاه مطالعات معدنی زرآزما واقع در تهران آنالیز شدند. سپس داده های آماری حاصل از نتایج آنالیزها با استاندارد خاک اریکسون و کلارک مقایسه گردید و به صورت نمودار تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که نحوه توزیع و پراکندگی ژئوشیمیایی فلزات سنگین در نمونه های خاک منطقه، در خاک های مجاور کانه زایی کرومیت و کارخانه فرآوری در جهت باد غالب و همچنین در نزدیکی کومه باطله بیش ترین غلظت را نشان داده و با دور شدن از معدن کرومیت و کارخانه از غلظت این فلزات در خاک به میزان قابل توجهی کاسته می شود. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه از شاخص زمین انباشت Igeo فاکتور غنی شدگی EF و شاخص آلودگی PI استفاده شده است که نتایج حاصله ضریب غنی شدگی نمون ههای خاک نشا ندهنده نقش هر دو عامل انسان زاد و زمی نزاد در آلودگی فلزات سنگین در منطقه می باشد.