سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عاطفه نیمروزی – سازمانزمین شناسی و اکتشافات معدنی واحد جنوب
احسان سجادی – گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز است که در موقعیت جغرافیایی ۵۵ /۵۵ ’۳۲ و ۲۹درجه شمالی و ۱۹/۳۰ ‘ ۳۸ , ۵۲درجه شرقی واقع شده است.ورودی فاضلاب این تصفیه خانه هم فاضلاب شهری است وهم صنعتی که در شهرک های صنعتی شیراز ایجاد می شود . این فاضلاب ها نهایتا پس از تصفیه برای آبیاری زمین های کشاورزی مجاور آن استفاده می شود.هدف این تحقیق بررسی ، موضوع تمرکزفلزات سنگین موجود در پساب نهایی بر خاک های کشاورزی مناطق مجاور است که با این پساب آبیاری شده اند. به همین دلیل ۵ نمونه خاک تیمار شده از خاک های کشاورزی که فقط با این پساب آبیاری شده بودندو ۱ نمونه لجن خشک حاصل از هضم بیولوژیک بی هوازی فاضلاب از بسترهای خشک کننده لجن(Beds Sludge Drying برداشت گردید. پس از آماده سازی نمونه ها برای انجام آنالیز به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی تهران ارسال وبا روش(ICP-OESمورد تجزیه قرار گرفتند.در نتایج آنالیز معلوم گردید میزان عنصرCuکه حداکثر آن در خاک منطقهppm)19/8 ودر نمونه لجن خشک ۵۱۵/۲ ppm)می باشد ویا حداکثر میزان عنصرCr درخاک کشاورزی که مستقیما با پساب نهایی تصفیه خانه آبیاری شده بود۱۸۴/۲ppm)ومیزان آن در لجن خشک۱۸۰/۹ppmبوده است.