سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا اسمعیل بیگ – دکترای چینه و فسیل، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

دشت شیراز در منطقه معتدل کوهستانی جنوب ایران قرار دارد و بخشی از پهنه چینخورده رانده زاگرس است، که طبق بررسیهای اخیر شامل نوار بینابینی یا بمو و نوار تغییرات گذرا موسوم به سبزپوشان میباشد. قدیمیترین سازندهای این ناحیه مربوط به ائوسن (جهرم) و جوانترین آنها دارای سن پلیوسن – پلئیستوسن (بختیاری) میباشد. به منظور تعیین مقدار پنج عنصر سنگین Cu, Cr, Co, As و Ni در دشت شیراز نمونههایی از خاک منطقه برداشت و مورد آنالیز قرار گرفت. این سنجش نشان داد که خاکهای حاصل از سازند جهرم کمترین تمرکز عناصر مورد بررسی را نشان میدهد. همچنین خاک دشت شیراز دارای تهیشدگی نسبت به دو عنصر کبالت و مس میباشد. عناصر Cu, Cr, Co, As و Ni با یکدیگر همبستگی مثبت دارند آه ناشی از منشأ یکسان، آزاد سازی و رسوبدهی در شرایط تقریباً یکسان این عناصر میباشد.