سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رضا هاشمی نسب – کارشناس ارشد بخش اکتشافات سازمان زمین شناسی شیراز
محمد رضا قاسمپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور قربانی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق قسمتی از رودخانه کر می باشد که بین عرض های جغرافیایی ۵۲ ۴۹ ۲۹ و ۲۵ ۵۶ ۲۹ و طول های جغرافیایی ۴۲ ۴۳ ۵۲ و ۴۳ ۴۷ ۵۲ در استان فارس در جنوب شهر مرودشت واقع شده است. نقش عناصر سنگین در ایجاد اختلالات اکولوژیکی و تاثیر منفی بر سلامت انسان ها و سایر موجودات بسیار مهم می باشد. با توجه به استقرار پتروشیمی،کارخانه ها و مراکز صنعتی شهر مرودشت در اطراف رودخانه کر،اثرات زیست محیطی مخرب عناصر سنگین بر آن و مطالعه شرایط زیست محیطی رودخانه کر بسیار حائز اهمیت است . به منظور بررسی چگونگی توزیع عناصر بالقوه سمی و عوامل موثر بر آن در رودخانه کر، نمونه برداری از ٩ ایستگاه در طول رودخانه کر انجام شد و نمونه های رسوبی دانهریز (ذرات آوچکتر از ۶۳ میکرون) توسط آزمایش ICP-OES تجزیه شیمیایی شدند. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها با نمونه زمینه و استانداردهای معتبر جهانی حاآی از غلظت بالای فلزات Ni,Zn,Pb,As در تعدادی از ایستگاه های مورد مطالعه است. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه و همچنین برای تفکیک اثر عوامل انسانی (آنتروپوژنیک) از عوامل طبیعی (ژئوژنیک) از شاخص زمین انباشت Igeo شاخص آلودگی PI ضریب غنی شدگی EF و درصد عوامل انسان زاد An استفاده شده است . ضرایب همبستگی به دست آمده بین عناصر آلاینده نشان می دهد آه عناصر آرسنیک، سرب و روی با یکدیگر همبستگی مثبت و بالایی دارند آه ناشی از منشأ یکسان، آزاد سازی و رسوب مشابه این عناصر تحت شرایط سطحی در طول مسیر رودخانه است. این تحقیق نشان می دهد که بیشترین غلظت عناصر آلاینده در رودخانه کر در مجاورت شهر مرودشت ، ناشی از ورود پساب های فاضلاب شهری و صنعتی به رودخانه می باشد.