سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مرتضی خداقلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

به دنبال پدیده گرم شدن زمین الگوی گردش عمومی و الگوی مکانی بارش نیز تغییر یافته است تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای بارز اقلیم ایران می باشد دوره اقلیمی مطالعات بارندگی دربررسی حاضر دوره سی ساله آبی ۹۸-۱۹۶۸ مطابق ۷۸-۱۳۴۸ درگاه شمار ایرانی می باشد داده های آماری ریزشهای جوی پس ازاستحصال جداول سری های زمانی ماهانه وس الانه ۳۰ ساله درشبکه ای مرکب از ۴۴ ایستگاه با آمار تکمیل شده می باشدکه پایه مطالعات حاضر است برای رسیدن به یک رابطه مناب و صحیح بین ارتفاع و بارندگی حوضه آبخیز کرخه به دو قسمت مجزای شمالی و جنوبی منطبق بردو منطقه از پهنه های همروند جاماب تقسیم شده و رابطه بارش و ارتفاع برای هرکدام جداگانه محاسبه شده است نتایج نشانمیدهد بخش گسترده شمالی حوضه سدکرخه با منطقه ۹ بارندگی ایران متقاطع است و معادل تغییرات بارندگی ساالنه با ارتفاع حداقل درسطح ۰/۰۱ معنی دار است و بارندگی دراین بخش از حوضه باعامل ارتفاع رابطه عکس دارد و با افزایش ارتفاع میزان بارندگی کاهش می یابد.