سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شریعتی نسب – استادیار دانشگاه بیرجند
حمیدرضا نجفی – دانشیار دانشگاه بیرجند
زین العابدین اجتماعی – کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده:

کارایی عایق سیمپیچ ترانسفورماتور چه در حالت دائم و چه در حالت گذرا از مسائل مهم طراحان و سازندگانترانسفورماتور است. ولتاژهای ضربه برای سیستم های با ولتاژ بالا که در اثر کلیدزنی در پست های فشار قوی از جمله پست هایGIS و اصابت صاعقه روی خطوط تولید می شوند، دارای اهمیت هستند. چون در صورت تطبیق یکی از فرکانس های موجوددر این امواج با یکی از فرکانس های طبیعی سیم پیچ ترانسفورماتور امکان بروز تشدید مطرح است در این صورت قسمتهاییاز سیم پیچ تحت تنشهای شدید قرار گرفته و احتمال صدمه دیدن عایق وجود دارد. برای کاهش خطرات تنش های گذرا برسیم پیچ های ترانسفورماتور، بررسی جوانب مختلف توزیع ولتاژهای گذرا در سیم پیچ های ترانسفورماتور ضروری است. در اینمقاله از مدل نردبانی یا مشروح سیم پیچ ترانسفورماتور برای بررسی توزیع ولتاژ حالت گذرا در دو حالت، مدل با پارامترهایثابت و مدل با پارامترهای متغیر در طول سیم پیچ استفاده شده است.