سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد مرادی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی
رامین حاتمی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

یخبندان یکی از خسارت بارترین بلایای طبیعی استباتوجه به اینکه پدیده سرمازدگی و یخبندان درایران و استان لرستان همه ساله خسارات فراوانی به بخش کشاورزی وارد می کند دراین تحقیق شدت یخبندان مورد بررسی قرارگرفته برای بررسی شدت یخبندان ها با توجه به محصولات زراعی و باغی استان ۳ آستانه دمایی صفر تا ۳ و ۴-تا۹ و ۱۰- درجه سلسیوس و کمتر به ترتیب بهعنوان یخبندان ضعیف متوسط و شدید انتخاب شد سپس تعداد روزهای یخبندان درهرآستانه دمایی برای ایستگاه های مختلف استخراج شمار شو پس از تعیین میانگین وقوع تعداد یخبندان در هرسه نوع شدت یخبندان نقشه های پهنه بندی آن درمحیط GIS ترسیم گردید نتایجتحقیق نشان داد تمام ایستگاه های استان درطول سال یخبندان ضعیف یخبندان متوسط و شدید را تجربه می کنند.