سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدرضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در منطقه کوه کمرحاجی در شمال غرب بیرجند عناصر ساختاری مانند چین خوردگی، دوپشته ۱ و… وجوددارند. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، ۲مرحله دگرشکلی تشخیص داده شد. در مرحله اول دگرشکلی محور تنش بیشینه یا به عبارتی محور λ۳ کرنش، به کمک درزه ها ی مزدوج N42,00 به کمک درزه های کششی N40.07 و به کمک سطح محوری چین ها N38،۱۴ بدست آمد. در این مرحله واحد های سخت تر ائوسن، دچار راندگی های شمال شرقجنوب غرب و واحد های شکل پذیرتر آن، دچار چین خوردگی شده اند به طوری که محور اکثر چین خوردگی ها تقریبا دارای روند شمال غربجنوب شرق می باشد. ( ۲): در مرحله دوم دگرشکلی محور تنش بیشینه یا به عبارتی محور λ۳ کرنش به کمک درزه های مزدوج N83،۰۲ به کمک درزه های کششی N84،۰۰ به کمک راستای راندگی های شرقیغربی، براساس تصاویر ماهواره ای N90E است. در این مرحله گسل های امتداد لغز توسعه بیشتری داشته اند، به نحوی که محور چین های موجود در مرکز منطقه، در این مرحله دچار چرخش شده اند. در اثر شرقیغربی شدن محور حداکثر تنش در مرحله دوم دگرشکلی، کوتاه شدگی شرقیغربی در نتیجه تشکیل ساخت دوپشته ایجاد گردیده است.