سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا براتی – عضو هیئت علمی تهران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین
فاطمه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی تهران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکد

چکیده:

از آنجا که فراوانی روزهای بارشی یکی از عوامل مهم تعیین کننده شرایط آبو هوایی یک سرزمین است برای بهره برداری بهتر از منابع اب و خاک ارزشمند پهنه پربارش غرب ایران در این پژوهش شامل استانهای زنجان، قزوین، مرکزی ، لرستان کردستان ایلام، کرمانشاه و همدان موضوع تعیین سهم فصلی از فراوانی سالانه روزهای بارشی در یک بازه ۳۱ ساله ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۳ مورد توجه قرارگرفت این مهم با گردآوری مقادیر فراوانی ماهانه روزهای بارشی از ۱۶ ایستگاه هواسنجی در گستره استانهای یاد شده به انجام رسید. مقایسه میانگین مقادیر میان فصل ها و سال و پهنه بندی سرزمین برپایه ضرائب تعیین حاصل از معادلات و ایازی چند گانه نشان داد فصل زمستان در مقایسه با دیگر فصول دراغلب مناطق دارای بیشترین هماهنگی و در عین حال بالاترین تعادل مکانی مقادیر و روزهای بارشی است این یافته می تواند گویای افزایش سههم فراوانی روزهای بارشی سایر فصل ها طی سالهایی باشد که زمستان از روزهای بارشی کمتری برخوردار است.