سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نجف زاده – استادیار دانشگاه پیام نور
حمید احمدی پور – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کمپلکس مافیک – اولترامافیک صوغان از جمله کمپلکس های فوق بازی بزرگ در جنوب شرق ایران )منطقه اسفندقه(است. کمپلکس صوغان اساسا از دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، کرومیتیت، ورلیت، پیروکسنیت و گابرو تشکیل یافته است کرومیتیت های کمپلکس مافیک – اولترامافیک صوغان واجدppb 153از عناصر گروه پلاتینPGE بوده و صرف نظر ازفراوانی عناصر گروه پلاتین موجود در آن ها، غنی شدگی سیستماتیکی درIPGEنسبت بهPPGE از خود نشان می دهند، و با یک شیب خیلی زیاد در نمودار عنکبوتیPGEو نسبت خیلی پایینPPGE/IPGE که شاخص تیپیک کرومیتیت های نیامی شکل )پودیفورم( افیولیتی دنیاست مشخص می گردند. از سوی دیگر، الگویPGE بسیار تفریق یافته کرومیتیت های صوغان نشاندهنده تبلور از ماگماهای تحت اشباع از گوگرد است که این مورد، به نوبه خود یکی از خصوصیات اصلی ماگماهای بونینیتی است.