سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد باقری شیروان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فائزه زعفریان – استادیار
وحید اکبرپور – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی اسدی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درکشت مخلوط ساختارهندسی و نحوه توزیع برگها و ماده خشک درلایه های مختلف کانوپی نقش بسزایی را دراستفاده گیاهان ازمنابع مختلف به خصوص نورایفا مینماید درهمین راستا و به منظور بررسی الگوی توزیع ماده خشک درکشت مخلوط سویا با دو گیاه ریحان و گاوزبان آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و ۹ تیمار شامل کشت خالص گیاهان نامبرده و ترکیبات ۷۵درصد و ۵۰و۲۵درصد سویا باریحان و گاوزبان درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید نمونه برداری از کرت ها ۷۵روز پس ازکاشت و درزمان بسته شدن کانوپی سویا انجام گرفت بررسی نتایج نشان داد که با افزایش نسبت کاشت گاوزبان ازارتفاع سویا کاسته شدو تمرکز ماده خشک سویا به لایه های بالاتر بیشتر شد با افزایش نسبت گاوزبان درکشت مخلوط با سویا حداکثر ماده خشک گاوزبان دریک لایه پایین تر متمرکز شد همچنین با افزایش سههم ریحان درکشت مخلوط با سویا از ۵۰درصد به ۷۵درصدتجمع ماده خشک سویا درلایه های بالایی بیشتر بود این درحالی است که تفاوت چندانی در توزیع ماده خشک ریحان مشاهده نمی شود.