سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس آقاخانی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ایراهیم زنگانه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
پویا شیرازی – دانشجوی کازشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب در بخش کشاورزی، بکارگیری هر راه کاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب و نیز افزایش سطح زیر کشت از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از این راه کارها کم آبیاری است. سیستم های آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطره ای از کاراترین روش های آبیاری هستند که در شرایط کمبود آب، می توانند از گزینه های برتر در مناطق خشک و نیمه خشک باشند. طرح حاضر به منظور بررسی رطوبت خاک در آبیاری قطره ای نواری (tape ) برای محصول ذرت در زمینی به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع و شامل چهار سطح آب آبیاری معادل ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد آب مورد نیاز گیاه، در چهار تکرار و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. طول ردیف های کاشت ۵۰ متر و فاصله ردیف های کشت از یکدیگر ۵۰ سانتی متر بود. به منظور توزیع رطوبت در خاک یعنی هم توزیع افقی و هم توزبع عمودی، نمونه های خاک از اعماق ۳۰-۰، ۶۰-۳۰، و ۹۰-۶۰ سانتی متری در سطوح آبیاری در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد. با توجه به میزان رطوبت خاک و عملکرد محصول در سطوح مختلف کم آبیاری، می توان نتیجه گرفت که سطح آبیاری ۸۰ درصد آب مورد نیاز گیاه، بهترین شرایط را از لحاظ صرفه جویی در مصرف آب داشته و این سطح آبیاری برای گیاه ذرت توصیه می شود.