سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه دشتبانی موغاری – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پژمان رضایی – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله عملکرد دو نوع توزیع متفاوت از جبران سازهای PMD در طول خط انتقال بررسی و مقایسه شده است. این جبران سازها،شامل پلارایزرهای متغیر خطی یا متغیر بیضوی، به ترتیب با یک و دو درجه آزادی هستند. این دو نوع جبران ساز، بطور جداگانه و به صورت متناوب در طول خط انتقال توزیع شده اند. عملکرد سیستم، بدون در نظر گرفتن افت القا شده توسط پلارایزرها و نیز با در نظر گرفتن آن بررسی و مقایسه می شود. افزایش نویز القا شده توسط پلارایزرها را می توان در سیستم های شامل تقویت کننده هایEDFA که در اشباع بهره کار می کنند تا حد قابل توجهی کاهش داد. نشان داده می شود که میزان این کاهش به نوع و تعداد جبران سازهای توزیع شده بستگی دارد. سپس میانگینDGD قابل تحمل برای سیستم جبران سازی توزیع شده شامل جبران سازهایی با یک یا دو یا سه درجه آزادی (کنترل کننده پلاریزاسیون و خط تاخیر متغیر) بطور جداگانه، بدون در نظر گرفتن افزایش نویز و با در نظر گرفتن آن محاسبه و مقایسه شده است. نتایج بیانگر آنست که برای بیش از چهار جبرانساز درون خط، جبرانساز با دو درجه آزادی بهترین گزینه جهت استفاده در یک سیستم جبرانسازی توزیع شده است.