سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک لشکرآرا – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش جاعل – دانش آموخته دوره دکتری سازه های آبی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری مستقیم تنش برشی در کانالهای مستطیلی و ذوزنقه ای با بستر صاف هیدرولیکی ارائه گردیده است. در این راستا بمنظور اندازه گیری مستقیم تنش برشی کل در محیط مرطوب کانالهای روباز شیوه ای نوین ارائه گردید. در این راستا با ساخت فلومی با ادوات ویژه، نیروی کل برشی وارده بر محیط مرطوب با استفاده از سلول های حساس به بار دینامیک انداز هگیری گردید. سیستم انداز هگیری مذکور فلوم لبه چاقویی KEFنامیده شد. جهت تعیین تغییرات تنش برشی موضعی از لوله پرستونبا قطر خارجیمیلیمتر مجهز به سلول های حساس به فشار دینامیکاستفاده گردیده است. جهت تبدیل اختلاف فشار استاتیک و دینامیک قرائت شده در لوله پرستون به تنش برشی از منحنی کالیبراسیون پتلاستفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از انداز هگیری تنش برشی به روش مستقیم و غیر مستقیم نشان می دهد که ماکزیمم خطا در روش غیر مستقیم نسبت به معادله تئوریک نیروی برشی حداکثر ۱۸/۱۹ درصد در ۲=Z و حداقل خطا ۰٫۹۱ درصد در ۱=Z می باشد در حالیکه در روش مستقیم این میزان خطا حداکثر ۷٫۸۶ درصد در ۲=Z و حداقل خطا ۰٫۲۲ در ۱=Z می باشد. نتایج حاکی از برتری روش اندازه گیری مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم می باشد.