سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل قاسمی – دانشجوی ارشدبرق قدرت -آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم وتجدیدساختار دان
محمدحسین جاویدی – استادگروه برق آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم وتجدیدساختار دانشکده مه
مهدی صمدی – دانشجوی دکتری برق قدرت آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم وتجدیدساختار دا
مهدی ظریف – دانشجوی دکتری برق قدرت آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم وتجدیدساختار دا

چکیده:

یکی ازپیشنهادات ارائه شده برای برنامه ریزی وبهره برداری سیستم های انرژی درآینده استفاده ازسیستهای انرژی چندحاملی به صورت یکپارچه می باشد.دراین سیستمها انرژی های مختلف می توانندبایکدیگرهمکاری داشته باشند.منظورازهمکاری بین انرژ ی هاامکان تبدیل آنهابه فرم های دیگرویاذخیره سازی میباشد.این همکاری بین انرژی ها اطریق واحدی به نام هاب انرژی صورت می گیرد.استفاده ازاین واحدقابلیت مدیریت وبهینه سازی درسیستم های انرژی راافزایش می دهد.باتوجه به اهمیت ذخیره سازی درسیستم های انرژی این مقاله به توزیع بهینه انرژی بادرنظرگرفتن تجهیزذخیرکننده به عنوان یکی ازعناصرهاب انرژی پرداخته است. نتایج شبیه سازی آن برروی یک هاب نمونه ارائه شده است.