سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – عضو هی سمنان ئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
حجت دهستانی – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه سمنان
مهدی ملکی – کارشناس ژئوتکنیک و زمین شناسی شرکت تابلیه

چکیده:

لغزش و ناپایداری شی بهای سنگی همواره یکی از عوامل تهدی دکنند های است که ایمنی پروژههای زیربنایی و شریانهای حیاتی مثل نیروگاهها را به مخاطره میاندازد. از این رو بحث محافظت از شریانهای حیاتی در مجاورت شی بهای سنگیناپایدار به علت هزینههای کلان که در احداث آنها صرف م یگردد و تاثیرات فراگیر ناشی از خسارات وارده به آنها بر زندگی روزمره، یکی از موضوعات موردتوجه محققین در زمینههای عمرانی و ژئوتکنیکی است. یکی از راهکارهای افزایش ایمنی براینیروگاههایی که در نواحی کوهستانی ایجاد شدهاند پایدارسازی شی بهای سنگی اطراف نیروگاه است. بدینمنظور در این مقالهبه بررسی توزیع بهینه عناصر تسلیحکننده روی شی بهای سنگی نیروگاه سد سیاه بیشه پرداخته شده است. در این تحقیق شیب سنگی نیروگاه سد سیاه بیشه با توجه به خواص هندسی منطقهبندی شده و برای هر منطقه با توجه به خواص هندسی وژئومکانیکی لایهها ضرایب تاثیر و سپس ماتریس ضرایب تاثیر ب هدست میآید. در ادامه با استفاده از روش اجزای محدود ومدلسازی عددی تغییرمکان هر یک از مناطق و بعد از آن ماتریس نسبت تغییرمکان مناطق تقسیمبندی شده ب هدست میآید. درانتها طی یک عملیات ماتریسی توزیع عناصر تسلیحکننده بر اساس این مقادیر صورت میگیرد.