سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

دراین مقاله روشی نوبرمبنای الگوریتم رقابت استعماری برای پخش باربهینه جهت حداقل سازی هزینه هاارائه می گردد.روش پیشنهادی برروی یک سیستم ۳۰ شینه استانداردIEEEاعمال میگردد. نتایج حاصله نشان می دهدکه این الگوریتم توانایی زیادی دربهینه سازی توابع داردنتابج بدست آمده ازاین الگوریتم بانتایج حاصل ازدیگرروش های الگوریتم تکاملی مقایسه میگردد.هدف ازتوزیع بهینه توان آن است که باتخصیص بهینه سهم هرنیروگاه علاوه برتامین موردنیازشبکه هزینه تولیدتوان حداقل گردد.یک تابع هدف درجه دوم برحسب توان تولیدی واحدها بیان می شودوقیودنیزبصورت معادلات برابری ونابرابری خطی مدل می شوند.روش های زیادی برای تحلیل این مسئله بیان ارائه شده است که هرکدام ازاین روش ها دارای محدودیت خاصی می باشد.ابتداروش های مختلف مبتنی بربرنامه ریزی خطی معرفی وسپس معایب هریک ازاین روش ها بررسی می شوددربین روش های مختلف ارئه شده روش های مبتنی برالگوریتم تکاملی دارای موفیت بیشتری بوده اند