سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا بازیار – دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- باشگاه پژوهشگران جوان- اردبیل
اویس عابدی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- باشگاه پژوهشگران جوان- اردبیل
علی یوسفی – دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل

چکیده:

امروزه پخش بار اقتصادی توان و حرارت بین واحدهای تولید کننده انرژی بهنحوی که کمترین هزینه را داشته باشد، یکی از مهمترین مسائل در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت بشمار میآید. در این مقاله، از روشی جدید به نام الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی ۱ که مبتنی بر هوش جمعی می- باشد برای حل مسأله توزیع اقتصادی همزمان توان و حرارت استفاده شده است . الگوریتم پیشنهادی، بر ای حل مسئله سیستم مورد مطالعه شامل چهار واحد نیروگاه حرارتی متداول، دو واحد نیروگاه Cogeneration و یک واحد نیروگاه تنها گرمایی استفاده شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه نمونه با دادههای ارائه شده ، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با دیگر روش ها مقایسه شده است.