سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا بازیار – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایرا
اویس عابد ینیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایرا
علی یوسفی – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

امروزه پخش بار اقتصادی توان و حرارت بین واحدهای تولید کننده انرژی بهنحوی که کمترین هزینه را داشته باشد، یکی از مهمترین مسائل در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت بشمار میآید. در این مقاله، از روشی جدید به نام الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی ۱ که مبتنی بر هوش جمعی می- باشد برای حل مسأله توزیع اقتصادی همزمان توان و حرارت استفاده شده است . الگوریتم پیشنهادی، بر ای حل مسئله سیستم مورد مطالعه شامل چهار واحد نیروگاه حرارت ی متداول، دو واحد نیروگاه Cogeneration و یک واحد نیروگاه تنها گرمایی استفاده شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه نمونه با دادههای ارائه شده ، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با دیگر روش ها مقایسه شده است.