سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایران
رضا بازیار – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی
علی یوسفی –

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مسائل در بهرهبرداری سیستمهای قدرت، توزیع بار بین واحدهای تولید انرژی میباشد، به نحوی که کمترین هزینه را برای نیروگاهها در برداشته باشد. در این مقاله، مسأله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای حرارتی با در نظر گرفتن محدودیتهای ناشی از نیروگاهها از جمله: تلفات شبکه انتقال، شیر ورودی بخار، توازن تولید و مصرف در سیستم، زونهای ممنوعه، حدود تولید، نرخهای افزایشی و کاهشی مدلسازی شده است. به منظور حل مدل حاصل، از الگوریتمABC استفاده شده، الگوریتم پیشنهادی برروی سیستمهای نمونه ۶ نیروگاهی با بار درخواستی ۱۲۶۳ مگاوات، ۱۳ نیروگاهی با بار درخواستی ۱۸۰۰ مگاوات و ۴۰ نیروگاهی با بار درخواستی ۱۰۵۰۰ مگاوات اعمال شده و نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر مقایسه شده که نشان دهنده کارایی این الگوریتم در حل مساله توزیع اقتصادی بار میباشد