سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ای
محمدهادی افشار – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مطالعه پدیده انتشار آلودگی در رودخانه بررسی شده است. از آنجایی که آبهای سطحی یکی از منابع مهم تامین آب درسراسر کره زمین هستند. پس توجه به حفظ آن و جلوگیری از آلودگی این منبع آبی مهم بوسیله آلاینده ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه مکانیزم انتشار آلودگی در رودخانه بوسیله یک روش عددی مدل شده است. به کمک روش عددی اجزا محدود که یکی از روش های عددی قوی می باشد معادله انتشار آلودگی حل شده است. که این معادله انتشار شامل ترم های جابه جایی ، پخشیدگی و تجزیه است. این معادله در حالت غیر دائمی و یک بعدی حل شده است. در اکثر مطالعات قبلی به عنوان روش حل عددی معادله انتشار آلودگی، از روش های تفاضل های محدود استفاده شده است. در این مطالعه نتایج حل معادله بوسیله روش اجزا محدود با نتایج روش تفاضل های محدود مقایسه شده است. حل این معادله بوسیله برنامه نویسی در نرم افزارMATLAB صورت گرفته است. سپس نتایج بدست آمده از مدل با مقادیر دقیق و مدل عددی تفاضل های محدود مقایسه شده است. این مدل توانایی آن را دارد که با داشتن غلظت آلودگی در یک زمان و مکان خاص و با داشتن شرایط آغازین و شرایط مرزی غلظت آلودگی مورد نظر را در زمان و مکان دلخواه بدست آورد