مقاله توزیع کاتیونی، شاخصه های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم – روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین – نیترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: توزیع کاتیونی، شاخصه های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم – روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین – نیترات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فریت لیتیم – روی
مقاله فرایند گلیسین – نیترات
مقاله توزیع کاتیونی
مقاله روش تحلیل طیفی ریتولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری خلیل اله
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، پودر فریت نانو ساختار Li-Zn با ترکیب شیمیایی  Li0.5ZnxFe2.5-xO4(به ازای مقادیر گوناگون x از ۰ تا ۰٫۵) با استفاده از فرایند احتراقی گلیسین – نیترات تولید شد. در این فرایند، از گلیسین به عنوان سوخت و از نیترات به عنوان اکسنده استفاده شد. پارامتر موقعیت شبکه ای اکسیژن، پارامتر شبکه و اندازه بلورک پودرهای تولیدی به کمک روش آنالیز تحلیل طیفی ریتولد از الگوهای پراش پرتو ایکس بدست آمد. فاصله های بین یونی و زاویه پیوندها با استفاده از پارامتر شبکه و پارامتر موقعیت شبکه ای اکسیژن محاسبه شد. گشتاور مغناطیسی برآیند نیز به ازای واحد فرمول در ساختار کریستالی اسپینل به کمک نتایج مغناطش سنج نمونه مرتعش (VSM) محاسبه شد. نتایج ساختاری بیانگر تولید موفقیت آمیز فریت های نانوساختار لیتیم-روی با اندازه بلورک هایی در محدوده ۲۹ تا ۵۹ نانومتر است. مغناطش اشباع و گشتاور مغناطیسی تا غلظت روی معادل با ۰٫۲ روند صعودی را طی کرده و در مقادیر بیش تر روی، روند کاهشی را نشان می دهد. این رفتار در ویژگی های مغناطیسی یاد شده، تبعیت ساختار مغناطیسی فریت های تولیدی را تا غلظت روی ۰٫۲ از «مدل نیل» و در مقادیر بیش تر از۰٫۲  از «مدل یافت-کیتل» نشان می دهد.