مقاله توزیع فضایی فقر شهری در شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۷۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: توزیع فضایی فقر شهری در شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فضایی
مقاله فقر
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی شهریور
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژادروشتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زمانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از ویژگی های کشورهای جهان سوم، نبود تعادل در شهرنشینی و تمرکز بسیار بر آن است؛ بنابراین، برای ایجاد تعادل و به منظور دستیابی به الگوی مناسب، بحث برنامه ریزی منطقی مطرح می شود. هدف از این برنامه ریزی، شناخت نابرابری های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز ایجاد توازن در نواحی شهری مختلف است. با شناخت نارسایی ها و کمبودها، در سطح بلوک های شهر، باید اقدامات مصرانه ای برای رفع نابرابری ها انجام داد.
روش: تحلیل در زمینه توزیع فضایی فقر، در مناطق مختلف شهری، اهمیت فراوانی دارد؛ از این رو هدف مقاله حاضر، ارائه تحلیلی از توزیع فضایی فقر و نشان دادن نابرابری در سطح بلوک های آماری شهر کرمانشاه در سال 1385 است. در این مقاله، روش پژوهش کمی، سطح آن تحلیلی و ماهیت آن کاربردی است. برای سنجش توزیع فضایی فقر در کرمانشاه، از اطلاعات بلوک های آماری سال 1385 و 33 شاخص استفاده کرده ایم. درنهایت، این 33 شاخص را با روش تحلیل عاملی، بر روی 4 عامل بار می کنیم.
یافته ها: بنا به نتایج، ضریب اختلاف در عامل اول (اقتصادی، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی) ۳۸٫۹۵ درصد است که بیش ترین نابرابری در توزیع شاخص ها را دارد. ضریب اختلاف در عامل های دوم (اقتصادی) و سوم (عامل اقتصادی کالبدی)۳۲٫۹۶  درصد است که درمقایسه با شاخص های دیگر، متجانس تر است. عامل چهارم (کالبدی) نیز از لحاظ نابرابری در توزیع شاخص ها با ۳۸٫۸۱ درصد در مرتبه دوم قرار دارد. با تلفیق 4 عامل با همدیگر، به این نتایج دست یافتیم: تعداد 1687 بلوک معادل 21 درصد بسیار فقیر، 1744 بلوک معادل 22 درصد فقیر، 2392 بلوک معادل 29 درصد متوسط، 1653 بلوک معادل 20 درصد مرفه، 612 بلوک معادل 8 درصد بسیار مرفه اند.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین بلوک های شهر کرمانشاه نابرابری وجود دارد؛ به طوری که مکانی برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است. فرصت های نابرابر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، باعث تمایز بین ساکنان شهر کرمانشاه شده است.