مقاله توزیع عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بالغین شهر قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: توزیع عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بالغین شهر قزوین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری قلبی
مقاله عروقی
مقاله شیوع
مقاله عوامل خطر ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درک عوامل خطربیماری های قلبی- عروقی که مهمترین علت مرگ در تمام دنیا است، می تواند چشم انداز مهمی در زمینه پیشگیری، اتیولوژی، دوره و درمان این معضل مهم ایجاد نماید. هدف از این مطالعه شناسایی و توزیع عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و نقش آنها در بروز بیماری در ساکنین شهر قزوین است.
روش کار: این مطالعه توصیفی– مقطعی بر ۱۴۰۰ زن و مرد ساکن شهر قزوین در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جمعیت هدف با روش نمونه گیری خوشه ای،تصادفی انتخاب شدند. معاینات جسمی شرکت کنندگان توسط دو پزشک انجام شد. مقادیر آنتروپومتریک و آزمایشات بیوشیمی سرم اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی-تحلیلی آنالیز شد. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
نتایج: اطلاعات مربوط به شاخص توده بدنی نشان داد ۳۹٫۸% از مردان و ۴۲٫۱% از زنان شرکت کننده دارای افزایش وزن بودند. ۱۳٫۹% از زنان و ۹٫۸% از مردان دیابت داشتند. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و سطح سرمی LDL-C درمردان بیشتر از زنان بود و میانگین سطح سرمی HDL-C در زنان بیشتر از مردان بود. ۱۵٫۱% از زنان و ۹٫۲۸% از مردان مبتلا به IFG و۱۰٫۴ % زنان و ۹٫۳۵% مردان به IGT مبتلا بودند.
نتیجه گیری: عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در بین بالغین قزوین شیوع بالایی دارد. باید مداخلات آموزشی وسیع و گسترده در جهت افزایش سطح آگاهی، تغییر نگرش، ارتقا رفتار در مورد شیوه زندگی انجام شود.