مقاله توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه شروع هوادهی
مقاله شدت آشفتگی جریان
مقاله کانال سیلابرو پلکانی
مقاله کاوشگر الکتریکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاظت خاک در برابر فرسایش سیلابی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک بسیار ضروری است. یکی از روش های ساختمانی موثر و کارآمد در تخلیه سیلاب در مناطق پرشیب شهری، استفاده از کانال های سیلابروی پلکانی می باشد. مشخصه عمده جریان عبوری از کانال های سیلابروی پلکانی، وجود تلاطم بسیار شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات آشفتگی و تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. در این تحقیق، جریان کاملا متلاطم آب و هوا بر روی مدل فیزیکی نسبتا بزرگ مقیاس از سرریز پلکانی بصورت سیستماتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه آزمایشگاهی حاضر شامل اندازه گیری های مربوط به ویژگی های جریان آب – هوا در رژیم های مختلف جریان بر روی مدل تنداب پلکانی (متر ۱=۰٫۱۰، متر h=0.04، q=21.8o)، بر روی موقعیت آستانه شروع هوادهی طبیعی جریان، پروفیل های سرعت و نیز شدت آشفتگی جریان می باشد. برای انجام اندازه گیری های مربوط به تعیین پروفیل سرعت و پارامتر شدت آشفتگی در امتداد جریان دوفازی عبوری از سرریز، از دستگاه کاوشگر الکتریکی دو سوزنه که توسط نویسندگان، طراحی، توسعه و واسنجی شده است، استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مشخصه های تلاطم در نواحی مختلف از عمق جریان بر روی پله ها متفاوت می باشند. بطور کلی، نتایج نشان داد که ۱- پارامتر شدت تلاطم در مجاورت کف پله و در زیر لایه لزج بسرعت افزایش یافته و در محدوده ناحیه میانی (۰٫۴£y/dc£۰٫۵) به حداکثر مقدار خود می رسد و سپس در ناحیه فوقانی از عمق جریان بتدریج کاهش می یابد ۲-توزیع قائم سرعت در جهت جریان از قانون توانی پیروی می کند و در مجاورت سطح آزاد جریان به بیشینه مقدار خود خواهد رسید ۳- تشدید تلاطم در ناحیه میانی از عمق جریان ناشی از تغییر شکل ها و اصلاحات پیوسته در ساختار سطحی جریان آب – هوا می باشد.