مقاله توزیع آناتومیک و هیستوپاتولوژیک پولیپ های دستگاه گوارش در گرگان (۸۷-۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: توزیع آناتومیک و هیستوپاتولوژیک پولیپ های دستگاه گوارش در گرگان (۸۷-۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیپ
مقاله آدنوما
مقاله دستگاه گوارش
مقاله کولون
مقاله توبولار
مقاله توبولوویلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامین
جناب آقای / سرکار خانم: امیریانی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پولیپ های دستگاه گوارش شامل انواع غیرنئوپلاستیک و نئوپلاستیک یا پیش درآمد کارسینوم هستند. با توجه به رابطه این پولیپ ها و سرطان و افزایش سرطان های معدی – روده ای در سالیان گذشته؛ این مطالعه به منظور تعیین توزیع آناتومیک و هیستوپاتولوژیک پولیپ های دستگاه گوارش در گرگان طی ده سال انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی روی پرونده ۲۹۰ بیمار با پولیپ دستگاه گوارش مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی پنجم آذر گرگان در سال های ۸۷-۱۳۷۸ انجام شد. پولیپ از طریق کولونوسکوپی – آندوسکوپی و بیوپسی تشخیص داده شده بود. اطلاعات دموگرافیک از پرونده بیماران استخراج شد و تشخیص هیستومورفولوژیک نمونه ها تعیین گردید.
یافته ها: ۵۶٫۶ درصد بیماران مرد بودند. ۱۹٫۳ درصد پولیپ ها در دهه شش زندگی بود. فراوانی هیستومورفولوژیکی به ترتیب شامل آدنوما (۵۴٫۱ درصد)، هیپرپلاستیک (۱۹٫۷ درصد)، التهابی (۱۳٫۸ درصد) و نوع جوانان (۱۱٫۴ درصد) بود. از بین پولیپ های آدنوماتو بیشترین فراوانی به نوع توبولار (۶۳ درصد) تعلق داشت و انواع ویلوس (۱۹٫۱ درصد) و توبولوویلوس (۱۷٫۹ درصد) در رتبه های بعدی قرار داشتند. ۸۷٫۲ درصد پولیپ ها در کولون و ۱۲٫۸ درصد در معده قرار داشتند. شایع ترین محل درگیری آناتومیکی در رکتوم (۳۰ درصد) و سپس سیگموئید (۲۶٫۱ درصد) بود.
نتیجه گیری: پولیپ آدنوماتو کولون فراوان ترین پولیپ دستگاه گوارش است.