سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محسن شاطریان – عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
محمود گنجی پور – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
امیر اشنویی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی اجتماعی دربسیاری از مناطق جهان است دربسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد شغل و توسعه ساختارهای زیربنایی محسوب میش ود موضوع مورد مطالعه دراین تحقیق بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان کاشانی و رابطه آن با صنعت گردشگری می باشد جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و آزمون معناداری پیرسون استفاده شد بررسی ها نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان و رونق صنایع دستی کاهش بیکایر ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد اعضای خانواده ارتباط معناداری وجود دارد با توجه به یافته های تحقیق بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که مردم بومی کاشان معتقدندکه توریسم دراین منطقه باعث توسعه اقتصادی اشتغال ودرآمدزایی خواهد شد