سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پرویز محمدزاده – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
فرهاد عزیزی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

طی سه دهه گذشته شهرها و کلانشهرهای زیادی درنقاط مختلف دنیا سرمایه گذاری های هنگفتی را روی صنعت توریسم و ساخت استادیوم های ورزشی انجام داده اند این سرمایه گذاری ها از یک طرف به منظور رشد بازار توریسم و توسعه اماکن توریستی و استادیوم های ورزشی و از طرف دیگر به منظور توسعه اقتصادی افزایش درآمد و اشتغال مناطق بوده است دراین تحقیق سعی شده است به بررسی تاثیرات و عواید صنعت توریسم و استادیوم های رشته ورزشی فوتبال به عنوان یکی ا زجنبه های مهم گردشگری رویدادها براشتغال ودرآمد ناشی از نیروی کار افراد درمراکز استان های کشور پرداخته شود برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت های داده های شمارشی برآورد شده است همچنین برای انجام تحقیق از داده های خام مرکز آمار برای دوره ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۶ که هرساله چندین هزار نمونه از وضعیت درآمد و مخارج خانوارها بصورت پرسشنامه جمع آوری میگردد استفاده شده است بطور مثال دراین تحقیق درسال ۱۳۸۴ حدود ۹۰۰ مشاهده مربوط بهدرآمد و اشتغال افراد درشغلهای مرتبط با صنعت گردشگری و استادیوم ها درمراکز استان ها از بین داده های مرکز آمار ایران انتخاب گردیده اند.