سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروغ رودگرنژاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
کریم کیاکجوری –

چکیده:

توریسم عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفرغیربومی بدون اقامت و اشتغال دائم دریک محل بوجود می آید و توسعه پایدار نیز فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برمی آورند و سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند بی آنکه از منابعی که به نسلهای آینده تعلق دارد مصرف کنند و سرمایه های آتی را برای تامین خواسته های آنی به هدردهند مطالعات نشان داده اند که با توجه به سه اصل توسعه پایدار یعنی اصل توسعه اقتصادی تاثیر توریسم بردرآمد سرانه و رشد اقتصادی اصل توسعه اجتماعی تقویت هویت جامعه و اصل زیست محیطی حفظ فرآیندهای زیست محیطی بیولوژیک بین توسعه صنعت توریسم و توسعه پایدار کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد درمقاله حاضر با هدف شناخت مقدماتی از توریسم و رابطه آن با توسعه پایدار و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها بیان مختصری از تعاریف اهمیت و ضرورت ونقشتوریسم درتوسعه پایدار مطرح می گردد درپایان مقاله نیز موارد مذکور جمع بندی شده و درقالب بحث و نتیجه گیری کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه درآینده ارایه شده است.