سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

رحمن هشیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

چکیده:

گردشگری روستایی امروزه یکی از مردم یترین اشکال گردشگری محسوب م یشود. گردشگری روستایی مازاد نیروی انسانی را در روستا جذب نموده و همراه با آن م یتواند یکی از فرص تهای شک لگیری توسعه همه جانبه و پایدار روستایی محسوب شود . توریسم روستایی در برگیرنده دامنه ای از فعالیتها، خدمات مربوط به تفریح و آرامش گردشگران در رابطه با فعالیتهای روستایی است . در مجموع گردشگری روستایی، توریسم کشاورزی را نیز در بر می گیرد و به تبع آن ارائه خدماتی مانند اسکان، پذیرایی، امکانات و وسایل سرگرمی و تفریح، برپایی جشنها و مر اسم محلی، تولید و فروش صنایع دستی و محصولات کشاورزی و … به گردشگران را نیز شامل م ی شود که نقش مهمی به لحاظ توسعه اقتصادی و پایداری آن می باشد. در این مقاله نیز با توجه به اهمیت موضوع گردشگری در توسعه پایداری روستاها، به معرفی توریسم روستایی تعدادی از روستاهای شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی پرداخته شده است و جنبه های مختلف توریسم روستایی بخصوص اکوتوریسم ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با مراجعه به تک تک روستاها به شناسایی ابعاد مختلف جاذبه های توریستی اقدام شد و مشاهده گردید که این روستاها ظرفیت بالایی به لحاظ توریسم طبیعی و جنگلی دارند.